Wizerunek miasta

Słownik

AKCYDENS
druk okolicznościowy i użytkowy nie będący książką lub czasopismem. Typowe akcydensy: formularz, blankiet, zaproszenie, ulotka, prospekt, etykieta, plakat. Podział akcydensów: na manipulacyjne, informacyjne, wydawnicze.

BARWA
cecha wrażenia wzrokowego. Atrybuty B.:odcień, nasycenie, jasność. Podział B. na: chromatyczne i achromatyczne.

BARWY MIASTA
a/ w znaczeniu heraldycznym zestawienie barw wywodzących się przeważnie z herbu miejskiego,
b/ w znaczeniu identyfikacji wizualnej barwy miasta są dobranym specjalnie dla kreowania obrazu miasta zestawem barw i kolorów.

BRANDING MIASTA
tworzenie strategii marki dla miasta, efektywne zarządzanie wizerunkiem miasta.

BRIEF
zapis celów kampanii, opracowanie specjalistyczne np B. mediowy,kreatywny,produkcyjny.

GODŁO
a/ godło herbowe – w heraldyce zasadniczy element herbu, znak umieszczany na tarczy herbowej lub występujący samodzielnie,
b/godło państwowe – występuje jako określenie całego znaku państwa, w formie herbu lub formie nieheraldycznej.

HERB MIASTA
reprezentacyjny znak urzędowy wspólnoty miejskiej, symbol miasta.

IDEA PRZEWODNIA MARKI
istota marki miasta, to co odróżnia miasto od miast innych,cel i wizja organizujące zainteresowanie miastem.

IDENTYFIKACJA
a/ proces informacyjny podczas którego tworzy się opis (obraz) danego obiektu lub zjawiska np. poprzez podobieństwo do innego obiektu bądź zjawiska,
b/ dążenie do bycia takim jak inny obiekt bądź zjawisko.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA MIASTA
proces informacyjny tworzenia wyobrażenia o mieście przy pomocy systemu wizualnego.

IDEOGRAM
a) rodzaj znaku, który oddaje jakieś pojęcie/ ogólne, abstrakcyjne/ nie zaś podobieństwo do rzeczywistości,
b) obraz stworzony z elementów typograficznych.

KAPITAŁ MARKI MIASTA
komponent marki miasta na który składają się aktywa marki tworzące jej wartość.

KOLOR
jakościowa składowa wrażenia barwy, cecha jakościowa barwy określana też jako chromatyczność, odcień, ton.

KOMUNIKAT
intencjonalnie sformułowana informacja przekazywana od nadawcy do odbiorcy.

KOMUNIKOWANIE
proces wytwarzania, przekazywania i odbioru informacji. W wymiarze społecznym wywieranie wpływu na zmianę wiedzy, postaw i zachowań odbiorcy.

KOMUNIKACJA WIZUALNA
wytwarzanie, przekazywanie i przyjmowanie informacji przeznaczonych do odbioru wzrokowego.

KOMUNIKAT WIZUALNY
informacja przygotowana do odbioru wzrokowego.

KSIĘGA ZNAKÓW MIEJSKICH
podręcznik, instrukcja tworzenia i prezentacji obrazu miasta poprzez jego identyfikację wizualną. Inne określenia: Księga Standardów Wizualnych Miasta, Miejski System Identyfikacji Wizualnej, Księga Identyfikacji Wizualnej Miasta.

LOGO
graficzna lub słowno-graficzna forma znaku. Logo miasta jest znakiem promocyjnym miasta.

LOGOTYP
typograficzna forma znaku, znak słowny lub część typograficzna logo.

MARKA MIASTA
zespół cech wyróżniających miasto w ten sposób że tworzą one trwałe wartości pozytywnie zauważane i potwierdzane na tle innych miast. Tworzą ją: tożsamość tej marki, jej wizerunek, idea przewodnia i kapitał marki miasta.

OBRAZ MIASTA
wizualna część wizerunku miasta.

OSOBOWOŚĆ MIASTA
szeroko rozumiana kultura miasta, zbiór cech ludzkich kojarzonych z miastem.

PIKTOGRAM
rodzaj znaku, którego wygląd odnosi się do rzeczywistego obiektu.

STRATEGIA WIZERUNKOWA MIASTA
zmiany jego wizerunku. Strategia wizerunkowa jest konkretyzacja i celem strategii promocyjnej miasta.

STRATEGIA PROMOCYJNA MIASTA
strategiczny program promocji marki miasta.

SYMBOL
znak służący wyrażaniu pojęć.

SYSTEM WIZUALNY MIASTA
strategiczny program wizualnej autoprezentacji miasta.

TOWN BEHAVIOR
system zachowania się grup i instytucji miejskich określany także jako kultura miasta.

TOWN COMMUNICATIONS
system komunikowania się miasta w celu budowy i utrzymywania oczekiwanych relacji z otoczeniem.

TOWN DESIGN
obraz miasta dzięki któremu jest ono rozpoznawane.

TOŻSAMOŚĆ MIASTA
zbiór charakterystycznych cech i wartości oraz osobowość miasta odróżniających je od innych miast.

TOŻSAMOŚĆ WIZUALNA MIASTA
przejaw tożsamości miasta, jego wizualne oblicze, narzędzie kształtowania wizerunku miasta. Przejawem tożsamości wizualnej jest zarządzanie systemem wizualnym miasta.

TYPOGRAFIA
dział grafiki zajmujący się kształtowaniem funkcjonalnej i estetycznej formy druku.

WIZERUNEK MARKI MIASTA
to, w jaki sposób postrzegana jest tożsamość miasta.

WIZERUNEK MIASTA
to, całokształt subiektywnych wyobrażeń rzeczywistości, które wytworzyły się w umysłach ludzkich jako efekt percepcji, oddziaływania środków masowego przekazu i nieformalnych przekazów przekazów informacyjnych.” /A.Szromnik/

ZNAKI MIEJSKIE
elementy tożsamości miasta identyfikujące miasto i jego działanie (min. herb miasta, godło miasta, logo miasta, flaga miasta, pieczęć miejska, barwy miasta, hejnał miasta).

 

 

Udostępnij!