Wizerunek miasta

Strategia wizerunkowa miasta

22 sierpnia 2013

 

Najważniejszym dokumentem planistycznym, jakim miasto powinno dysponować przed rozpoczęciem prac wizerunkowych  jest strategia wizerunkowa miasta. Jest to opracowanie specjalistyczne, w którym sprawy wizerunku powinny być ujmowane jako cel marketingowy miasta.

© Andrzej-Ludwik Włoszczyński

© Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Profesjonalnie przygotowana Strategia powinna zawierać:

• identyfikację aktualnego wizerunku miasta,

• ocenę dotychczasowych mechanizmów zarządzania wizerunkiem,

• projekt wizerunku przyszłego,

• projekty instrumentów i struktur budowy oczekiwanego wizerunku.

Te cztery grupy zagadnień to, bez względu na wielkość miasta , istota strategii wizerunkowej. Opracowanie powinny także wyróżniać  takie cechy tego dokumentu jak: użyteczność  pozwalająca na efektywne zarządzanie całym obszarem spraw wizerunkowych miasta a nie jego częścią lub drobnym wycinkiem, konkret w opisie celów oraz precyzja w prezentacji procedur i narzędzi kreowania wizerunku miasta.

Przygotowanie dokumentu o takich walorach wymaga dużej sprawności intelektualnej i wyobraźni organizacyjnej w tym dotyczących zarządzania procesem kreowania wizerunku. Przygotowujący strategię muszą też wykonać prace badawcze, analityczne, koncepcyjne. Niestety, tak przygotowanymi strategiami dysponuje niewiele miast. Dziwne, że tam gdzie nie ma fachowców mogących opracować przyzwoita strategie wizerunkową, nie stara się ich pozyskać do współpracy. W efekcie tworzy się w tzw. „we własnym zakresie” jakieś atrapy dokumentu, nie mające nic wspólnego z rzeczywistą strategia wizerunkowa miasta.

Skutek, to pojedyncze, przypadkowe akcje niby wizerunkowe trwające nie dłużej jak kadencja władz miejskich. Efektów tych akcji, w znaczeniu wizerunkowym, nikt rzetelnie nie ocenia bo nie wiadomo co konkretnie było ich celem. I mimo sporych nieraz nakładów finansowych akcje te nie wypracują stałych narzędzi komunikowania o walorach miasta, nie przygotują osób do samodzielnego i profesjonalnego prowadzenia spraw wizerunkowych w mieście wreszcie nie doprowadzą do wypracowania  sposobów pozyskiwania stałych partnerów i sponsorów przedsięwzięcia.

Wdrażanie strategii wizerunkowej miasta to nie zadanie pojedynczych osób czy nawet poszczególnych organizacji miejskich. Powinno być zadaniem możliwie najszerszej reprezentacji władz i mieszkańców miasta. Im liczniejsza będzie grupa osób zaangażowanych w ten proces, tym większa szansa powszechnej akceptacji projektu i realizacji przez podmioty o często różnych interesach. To podstawowy warunek powodzenia. Istotnym jest też zadbanie by powodowane wdrażaniem strategii zmiany były przez jej adresatów zauważane. I to możliwie na każdym etapie wdrażania. Wpłynie to zarówno na wiarygodność przyjętej strategii jak i umocnienie u jej odbiorców przekonania o trafności i celowości projektu. Ważne dla podtrzymywania zainteresowania strategią i zapewniania jej ważności.

Jak to zaplanować i zorganizować? Jak uniknąć błędów i niepowodzeń?
Zapraszamy do współpracy.

kontakt

Udostępnij!