Wizerunek miasta

Księga Znaków Miejskich cz.1

23 sierpnia 2013

 

Narzędziem niezbędnym do zarządzania wizerunkiem miasta jest Księga Znaków Miejskich, zwana też Księgą Standardów Wizualnych, bądź Katalogiem Identyfikacji Wizualnej Miasta. To wielostronicowe, często znacznej objętości, opracowanie stanowi ważną część strategii wizerunkowej miasta.  Zawarte tam treści (rysunki, opisy) to prezentacja znaków miejskich, opisy ich zastosowania oraz projekty ich komunikowania. Łącznie stanowią projekt identyfikacji wizualnej miasta. Księga to podręcznik zarządzania tożsamością wizualną miasta.

przykład Księgi znaku Ustka natura, 4 przykładowe karty

przykład Księgi znaku Ustka natura, 4 przykładowe karty
proj. Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Konstrukcja oraz układ treści Księgi nie są  dowolne czy przypadkowe, lecz powinny odpowiadać hierarchii opisywanych zagadnień a także sprzyjać łatwemu z niej korzystaniu. Cechą główną profesjonalnie  opracowanej Księgi jest użyteczność, czyli łatwość zarządzania na jej podstawie zbiorami elementów o różnych funkcjach.

Użyteczna Księga powinna składać się z dwu zasadniczych części:  opisowej oraz ilustracyjnej. Zawarte tam treści (opisy, rysunki) to prezentacja znaków miasta, opisy ich zastosowań oraz projekty komunikowania nimi, czyli to projekt identyfikacji wizualnej miasta.

Istota projektu wizualnej koncepcji miasta zawiera się w części opisowej Księgi. Ta część Księgi, jeśli poprawnie przygotowana, powinna wprowadzać użytkownika w skomplikowany obszar relacji między tożsamością wizualną, identyfikacją wizualną, komunikacją wizualną miasta. W szczególności w części opisowej powinno się znaleźć:

• objaśnienie co to jest Księga, w jakim celu została opracowana, jak należy się nią posługiwać,  kto powinien nią zarządzać,

• skonkretyzowany opis tożsamości miasta wraz z jej przełożeniem na koncepcje przekazu wizualnego czyli metodologia budowy przyszłego obrazu miasta,

• opisy sposobów, jakimi zamierza się uzyskać zmianę lub nowy kształt tożsamości wizualnej miasta,

• opisy prawnych i organizacyjnych uwarunkowań oraz zasad stosowania zawartych w Księdze projektów,

• komentarz najważniejszych ustaleń i projektów znajdujących się w części ilustracyjnej Księgi,

• instrukcje stosowania zawartych w Księdze symboli oraz znaków miejskich.

Bardziej szczegółowa powinna być część ilustracyjna Księgi. Ta szczegółowość powodowana jest głównie koniecznością odniesienia się do możliwie największej ilości komunikatów wizualnych jakie miasto będzie kierowało do otoczenia. Szczegółowo o tej zawartości w części 2 tekstu Księga Znaków Miejskich.

Komu zlecić opracowanie Księgi? Z pewnością nie każdemu chętnemu. Bezpieczniej sprawdzić jaki dorobek w tym zakresie potencjalny wykonawca, w tym opracowań dotyczących strategii wizerunkowych miast.I to opracowań całościowych a nie tylko logo miasta.

Przed podpisaniem umowy o opracowanie Księgi należy uzgodnić jej koncepcję, szczegółową zawartość (zakres, rozdziały, karty, załączniki), sposób ich zatwierdzania (projekty wstępne, ostateczne), także formę edytorską. Umowa o wykonanie Księgi powinna jasno określić kwestie praw autorskich.

Jak powinno się przygotować taką umowę? Jakie przyjąć kryteria oceny dzieła?
W tej i podobnych sprawach możemy doradzić i pomóc. Zapraszamy do współpracy.

kontakt

Udostępnij!