Wizerunek miasta

Księga Znaków Miejskich cz.2

24 sierpnia 2013

 

Część ilustracyjna Księgi Znaków Miejskich to rysunki prezentujące model wizualnego obrazu miasta. Wzorzec tego, jak miasto powinno się prezentować wraz ze wskazaniami środków służących realizacji przedsięwzięcia.

przykładowe karty księgi znaku ELBLĄGA obejmujące sam znak

przykładowe karty księgi znaku miasta ELBLĄGA, obejmujące sam znak
proj. Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Poszczególne rozdziały tej części Księgi powinny odnosić się do możliwie największej ilości komunikatów wizualnych miasta. Od najważniejszego, czyli herbu i znaków miejskich do ich zastosowania w projektach oznakowania, makietach miejskich druków i wydawnictw po zdobienie gadgetów promocyjnych miasta itp. Optymalnym jest, by  rysunki były gotowymi projektami lub w ostateczności możliwie dokładnymi wytycznymi do dalszego projektowania.

Objętość oraz zawartość szczegółowa części ilustracyjnej Księgi uzależniona jest od wielu czynników np zakresu planowanego przedsięwzięcia wizerunkowego a także wielkości miasta, jego charakteru, pozycji w regionie, przyjętej strategii wizerunkowej, brandingowej i wielu innych. Przyjmując wymienione jako wielkości średnie,  można uznać, że poszczególne karty części ilustracyjnej poprawnie opracowanej Księgi powinny opisywać:

herb miasta – prezentacja formy podstawowej i wersji (achromatyczna, barwna, przestrzenna), zasady konstrukcyjne, wymiarowanie, pola ochronne, wyznaczanie pól ekspozycji, wersje użytkowe herbu, sytuowanie towarzyszących herbowi form graficznych heraldycznych i pozaheraldycznych, propozycje plastyczne np. multiplikacje godła herbowego, opis barw heraldycznych miasta itp.

typografię miejską – propozycja „miejskiego” kroju i odmian pisma, typograficzny zapis nazwy miasta, relacje herbu z zapisem nazwy miasta i innymi tekstami, skład stopek adresowych, zasady relacji herb a stopka adresowa, litery „miejskie” w przestrzeni miasta np. założenia miejskiego systemu informacji i oznakowania, zasady składu szyldów i inskrypcji urzędowych itp.

nośniki oznakowania miasta – oznakowania heraldycznego typu chorągiew miasta, flaga, proporzec, pieczęć miejska, klucze miejskie oraz oznakowania nieheraldycznego typu flagi promocyjne, standy, witacze itp.

znaki promocyjne (logo promocyjne miasta) – forma podstawowa, konstrukcja, wymiarowanie, wersje użytkowe, formy plastyczne, formy towarzyszące i uzupełniające, relacje logo z hasłem promocyjnym itp. Tu także powinien się znaleźć opis zasad współwystępowania heraldyki miejskiej i znaków promocyjnych miasta.

symbole promocyjne miasta – czyli grafiki na przykład charakterystycznych budowli, pomników przyrody, urządzeń technicznych lub innych związanych z miastem, jego położeniem itp.

Kolejne rozdziały części ilustracyjnej Księgi Znaków to  projekty miejskich akcydensów szczególnie z użyciem najważniejszej grafiki, czyli herbu miasta, projekty miejskich wydawnictw, strony internetowej, stoisk promocyjno-targowych itp. W osobnych rozdziałach Księgi powinny się znaleźć zasady i projekty systemu oznakowania siedzib władz i instytucji miejskich, oznakowania prestiżowych i reprezentacyjnych miejsc w mieście itp. Także projekty miejskiego systemu oznakowania i orientacji przestrzennej oraz informacji turystycznej,  oznakowania imprez i uroczystości miejskich, zasady umieszczania znaków i symboli miejskich w centrach handlowych, oznakowanie miejskiego transportu oraz inne temu podobne.

Każda z kart Księgi powinna być opatrzona stosownym opisem użytkowym lub ideowym prezentowanego projektu. Takim, który zawiera konkretne wskazania dla budowy komunikatów wizualnych miasta, jakie dany element tożsamości ma  kreować. Ponadto  wskazania jak tymi komunikatami zarządzać i organizować ich przekaz. Same rysunki nie wystarczą. Część ilustracyjna Księgi, by była kompletna, powinna być uzupełniona o załączniki typu komplet plików do druku przygotowanych w różnych formatach (CDR, AI, PDF), do zastosowań multimedialnych (PSD, PNG, JPG) a także do innych zastosowań na przykład AutoCad. Oprócz tego wzorniki materiałów do wykonania poszczególnych projektów, tabele i wzorniki kolorystyki systemu identyfikacji wizualnej miasta.

Jak zorganizować wdrażanie ustaleń Księgi? Jak zapewnić finansowanie przedsięwzięcia? Jak opracować plany realizacyjne? Posiadamy w tych sprawach wiedzę i doświadczenie.

Zapraszamy do współpracy kontakt

Udostępnij!