Wizerunek miasta

Logo jako symbol miasta?

28 listopada 2014

Czy logo może być zaliczane do symboli miasta?  Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta, nawet dla zarządzających wizerunkiem miast. Okazuje się bowiem, że logo miasta może być traktowane jako równoprawne z symbolami miasta, co dla tych symboli jak i całej identyfikacji marki miasta jest mało korzystne. Jak to może się dziać? Aby wyjaśnić warto przypomnieć, że podstawowe symbole miasta to herb, flaga, pieczęć miejska, także hejnał, znak dźwiękowy. Wśród wymienionych nie ma znaku promocyjnego? Zabrzmi to dziwnie, ale może się znaleźć. Pod pewnymi jednak warunkami.

24 logo

Spójrzmy na kategorię znaków promocyjnych dzieląc je według prostego kryterium – po co, do czego powstały? Okaże się wówczas, że będziemy mogli wydzielić z tej kategorii:

1. Znaki promujące miasto jako takie, bez podbudowania ich żadną strategią, ani ogólną, ani szczególną, powstałe w drodze konkursu dla samej idei promowania miasta,
2. Znaki promocyjne opracowane jako część strategii promocyjnej miasta, będące znacznikiem, memem tejże strategii i wynikających z niej przedsięwzięć, w konkretnych obszarach działań, z rozpisaniem ich ról i występowania.

Tak więc to, co z pozoru jest takie samo, de facto może takim nie być. Jak by na to nie patrzeć, mamy dwa różne podejścia i wynikające z nich dwa zupełnie różne efekty. W pierwszym nie dziwi, może lepiej powiedzieć nie powinno dziwić, dążenie do „ładności” znaku, obojętne kto i co pod tym rozumie, jak i chęć umieszczenia w nim charakterystycznych, znanych mieszkańcom (na ogół tylko im samym) budowli czy urządzeń miejskich. Ponieważ takich charakterystycznych budowli nie ma zbyt wiele, stąd mnogość w treści znaków tego co powszechne czyli górek, lasków, wody oraz słońca. To jest promocja miasta/gminy jako terytorium.

Dla odmiany znak utworzony do konkretnej strategii promocyjnej swoje odniesienie do miasta akcentuje tylko poprzez logotyp z nazwą miasta w sferze graficznej oddając cele (idee strategii), która co prawda dotyczy określonego miejsca, ale to nie miejsce jest jej priorytetem, jako takie, a konkretne działania w jego ramach.

I tu konkluzja nieco zaskakująca, lecz uprawniona. Otóż znak promujący samo miasto/terytorium, patrz pkt 1. można uznać spokojnie za kolejny symbol miasta. Dlaczego? Ano dlatego,że taki znak, nie odnosząc się do żadnej strategii, a jedynie do terytorium/obszaru wpisuje się doskonale w zasób symboli miejskich/terytorialnych, spełniając dokładnie tę sama funkcję, tyle, że w innej formie, niż herb. Więcej, jest znakiem o nieokreślonym okresie użytkowania podczas gdy znaki opracowywane dla konkretnej strategii, mają cezurę czasową trwania, określoną przez założenia tej strategii. Możliwe jest i w pełni uprawnione pojawienie się, po skończeniu działań na bazie jednej strategii, nowej strategii dla innych obszarów działań, z zupełnie nowym jej znacznikiem wizualnym. Znak wyłaniany bez takiego przypisania strategicznego jest teoretycznie znakiem rangi herbu – trwałym w czasie. Powinni to sobie uświadamiać zarządzający znakami i symbolami miasta.

Z powyższego wynika pewien paradoks. Otóż pierwszym efektem, zakwalifikowania do symboli, jest niewątpliwe podpadanie takiego logo pod kompetencje Komisji Heraldycznej, a więc określony tryb zatwierdzania znaku. Co prawda, owego logo,  które nie jest heraldyczne, nie sposób oceniać na bazie kanonów heraldycznych. Zresztą w Komisji brak jest specjalistów od znaków innych niż heraldyczne. Z drugiej strony, przyjmując takie podporządkowanie znaku, do grupy symboli, ciekawie przedstawiałby się tryb opiniowania, a i wprowadzania, uchwałą, do użytkowania, na tyle rozciągnięty w czasie i utrudniony, że być może 99% obecnie powstałych znaków nie ujrzało by nigdy światła dziennego. Pomijając jednak korowody z opiniowaniem, niewątpliwym i dobrym efektem było by, przynajmniej w tym obszarze, wycięcie realizowanych ad hoc konkursów, w pień, a przynajmniej ich zanik, o ile nie całkowity, to znaczący.

I szkoda, że tak się się nie dzieje. Postrzeganie każdego znaku promocyjnego miasta na równi z jego tradycyjnymi i utrwalonymi symbolami powoduje  waśnie o herb, pomysły zastępowania logo tego najważniejszego z symboli lub upychania znaku kosztem i zamiast herbu miasta.

kontakt

Udostępnij!