Wizerunek miasta

Teksty miejskie

12 listopada 2014

 

Wizualnym tworzeniem czyli kształtowaniem funkcjonalnej i estetycznej formy tekstów zajmuje się typografia. Jest to wiedza, która obejmuje min. kwestie czytelności tekstów, ich kompozycji, estetyki itp. Jest zatem typografia istotnym czynnikiem wyrażającym identyfikację wizualna miasta. Istotnym, bo słowo drukowane to wciąż najważniejszy nośnik informacji wizualnej.

list-z-kwiatkiem

© Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Troska i dbałość o typograficzną poprawność tekstów miejskich stanowi istotny element budowania oczekiwanego obrazu i wizerunku miasta. Na podstawie miejskich komunikatów tekstowych można wiele wnioskować o ich nadawcy czyli władzach i instytucjach miejskich. Stąd każda poprawnie opracowana Księga Znaków Miejskich zawiera opisy zasad i prawideł tworzenia tekstów miejskich od najprostszych czyli np systemu oznakowania i informacji po zasady projektowania miejskich druków i wydawnictw. Księgi bardziej rozbudowane zawierają gotowe projekty tych druków, projekty nośników oznakowania, projekty typograficzne wszystkich powtarzalnych miejskich informacji tekstowych. Ich ujednolicony a tym samym charakterystyczny, uporządkowany i oddający klimat miasta styl stanowi łatwo identyfikowalny kod, podstawę systemu identyfikacji wizualnej.

Rolę komunikatów wizualnych informujących o jakości władz miasta, można zaliczać miejskie druki akcydensowe. Czyli wizytówki władz i urzędników miejskich, blankiety korespondencyjne urzędu i podległych instytucji, druki zaproszeń, nadruki na kopertach, obwoluty druków okazjonalnych itp Już pierwszy rzut oka na ich wykonanie graficzne i poligraficzne zdradza poziom dbałości i wrażliwości ich właściciela na ład, estetykę.

Blankiet korespondencyjny, czyli druk na którym umieszczono herb oraz dane adresowe urzędu, to jeden z najpowszechniejszych, niestety często zaniedbanych komunikatów wizualnych miasta. O niewielu z takich druków można twierdzić, że wyróżniają się projektem graficznym, składem typograficznym tekstów adresowych tzw. stopek, dobra jakością papieru i dobrym wykonaniem poligraficznym. A przecież te walory, wydawałoby się prostego druku akcydensowego mogą wywoływać pozytywne zainteresowanie otrzymanym blankietem i równie pozytywnie wpływać na odbiór zapisanych na nim treści. Profesjonalnie zaprojektowany i wykonany blankiet wymaga też starannego wypełnienia tekstem. To znaczy estetycznego i zgodnego z zasadami typografii jego ułożenia i rozplanowania. Tak aby pismo tworzyło jednorodny, uporządkowany układ kompozycyjny. Po to aby oprócz wymogów związanych z czytelnością całość tworzyła ciekawy i charakterystyczny dla tego nadawcy komunikat wizualny.

Miasto, jak zaznaczono na wstępie, kieruje do otoczenia wiele komunikatów tekstowych. Jeśli ich nadawca nie zarządza tymi komunikatami w sposób kompleksowy dla budowania nimi wizerunku własnej osoby i miasta, traci jedną z możliwości oddziaływania na otoczenie w sposób zamierzony, czyli stosownie do strategicznych celów miasta.

kontakt

Udostępnij!