Wizerunek miasta

Zarządzanie wizerunkiem miasta

08 kwietnia 2014

 

Wizerunkiem naszych miast zajmuje się wiele podmiotów. Administracja samorządowa, zakłady pracy, organizacje turystyczne, kulturalne, społeczne, organizatorzy imprez itp. Jednak głównym decydentem w sprawach wizerunku są urzędy miejskie.

zarządzanie

© Andrzej-Ludwik Włoszczyński

To tam,  do zajmowania się wizerunkiem miasta zobowiązane są wydziały, działy, referaty mające w swojej nazwie słowo ,,promocja” Ale aktywność promocyjna miasta to nie to samo co zarządzanie wizerunkiem jego marki. Dopiero szczegółowa analiza obowiązków działów promocji ujawnia, że należy do nich także troska o korzystny wizerunek miasta. Należy jednak stale pamiętać, że prowadzenie spraw wizerunkowych marki miasta to konkretyzacja i cel promocji. Brak konkretu i celu ogólnie określonej promocji może skutkować tym, że będzie miała ona charakter rozrywkowy, bez większych skutków wizerunkowych, zwłaszcza, że promocja miasta to zadanie jednego działu przy obojętności innych.

Działy promocji oprócz tych, wynikających z nazwy, mają dodatkowo inne zadania. Często dość odległe od spraw promocji miasta. Na przykład aktywności na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych lokalnej społeczności, zarządzania bazą danych o nieruchomościach miejskich, starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań miasta i wiele innych. Te dodatkowe obowiązki często są tak praco i czasochłonne, że spychają na plan dalszy lub marginalizują interesowanie się samą promocją miasta. Stąd min. akcyjność działań promocyjnych większości miast. Zatrudnieni w działach promocji urzędów miejskich nie byli przygotowywani do zajmowania się promocją i wizerunkiem marki miasta. Dodatkowo komfortu nie zapewnia tym osobom brak jasno sprecyzowanych kryteriów ich pracy.

Jak w tak mało sprzyjających, z punktu widzenia wizerunkowego, warunków organizować efektywne zajmowanie się zagadnieniem. Czy w tych warunkach jest to możliwe? Dwie kwestie są tu istotne. Pierwsza, zdefiniowanie obowiązków tych działów w sprawach promocji i wizerunku marki miasta. Druga, spowodowanie aby działy promocji stały się koordynatorami, a nie wyłącznymi wykonawcami, zadań.Chodzi o koordynację i integrację aktywności różnych podmiotów nakierowaną bardziej na konkretne cele wizerunkowe niż (często) mało konkretne cele promocyjne. Taka zmiana roli wydziałów promocji wymagać będzie wzmocnienia ich profesjonalnym doradztwem. Współpraca działów promocji z zewnętrznymi specjalistami powinna także zaowocować przygotowaniem do samodzielnego i rzeczywistego zarządzania przez te działy sprawami wizerunku miasta. Korzyść  takiej współpracy to racjonalizacja  wydatków na cele promocyjne.

Potocznie aktywność wizerunkową miasta określa się jako kreowanie tego wizerunku. Trafniejszym byłoby jednak określanie tej aktywności jako zarządzanie wizerunkiem. Miasta już mają swoje wizerunki i nie ma potrzeby ich kreowania. Sens w tym aby wizerunkami miast zarządzać, co oznacza wydobywanie i utrzymywanie ich najważniejszych społecznie walorów.

Zarządzanie wizerunkiem miasta to ściśle zaplanowane i w odpowiedniej kolejności realizowane działania. Cykl ten powinien rozpoczynać audyt istniejącego wizerunku. Dopiero po tym audycie można przygotować kolejne etapy. Niestety, z wielu powodów, także wyżej opisanych, ten podstawowy dla zarządzania wizerunkiem miasta wymóg nie wszędzie bywa przestrzegany.

Uruchomienie projektu wizerunkowego wymaga pomocy z zewnątrz.
Gotowi jesteśmy jej udzielić poprzez instruktaż, doradztwo, bieżącą pomoc.
Zapraszamy do współpracy.

kontakt

Udostępnij!